Samarqand viloyati Oqdaryo tumani
Maktabgacha ta'lim bo‘limi

Oqdaryotumanida “NARGIZANIGORA”nomlinodavlatmaktabgachata'limmuassasasifaoliyatiniboshladi

Oqdaryotumanmaktabgachata'limbo‘limitomonidanmaktabgachata'limsohasidaqabulqilinayotganqarorlarijrosinita'minlash, davlatmaktabgachata'limmuassasalariniyangidanta'mirlashhamdatumandanodavlatta'limmuassasalarinitashkiletishyuzasidanbirqatorishlarniamalgaoshirmoqda. Bugungikundatumandanodavlat, oilaviyhamdadavlat-xususiysherikchilikasosidagita'limmuassasalaritashkiletishishlarijadalsur'atlarbilanolibborilmoqda.


Oqdaryotumanmaktabgachata'limbo‘limitomonidanmaktabgachata'limsohasidaqabulqilinayotganqarorlarijrosinita'minlash, davlatmaktabgachata'limmuassasalariniyangidanta'mirlashhamdatumandanodavlatta'limmuassasalarinitashkiletishyuzasidanbirqatorishlarniamalgaoshirmoqda. Bugungikundatumandanodavlat, oilaviyhamdadavlat-xususiysherikchilikasosidagita'limmuassasalaritashkiletishishlarijadalsur'atlarbilanolibborilmoqda.

Jumladanjoriyyilning  3 iyulkuniOqdaryotumaniYangiobodmaxallafuqarolaryig‘inidayashovchitashabbuskorTuraqulovMashrabtomonidanquvvati 75 o‘rinli, bolalaruchun“AzizaNigora”nomlinodavlatmaktabgachata'limmuassasasitopshirildi. Ushbumuassasabugungikunda 12 nafarmahalliyaholiningisho‘rinlaribilanta'minladi.

Barkamolavlodnihartomonlamarivojlantirishuchunbarchashart-sharoitlaryaratilgan: uerdashifokorko‘rsatmasibo‘yichayakkatartibdavakichikguruhmashg‘ulotlariuchundavolash-jismoniytarbiyaxonasi, jismoniytarbiyazali, futbolmaydonimavjud, musiqiyta'limdasturiesatuzatishritmikasibilanto‘ldirilgan. Shuningdek, nodavlatmaktabgachata'limmuassasasidapsixologfaoliyatyuritib, bolalarbilanmashg‘ulotlaro‘tkazishdantashqariota-onalarvanodavlatmaktabgachata'limmuassasasixodimlaribilankonsultatsiyalarhamo‘tkazilishirejalashtirilgan. Bundantashqaribolajonlarimizniyurtimizravnaqiyo‘lidatarbiyalashdarustili, ingliztillarimukammalo‘rganishiuchunalohidaimkoniyatlaryaratilgan.

“AzizaNigora”nomlinodavlatmaktabgachata'limmuassasasiniochilishigamahallaoqsoqollari, fahriyotaxonlarvaonaxonlarimiz, ushbumuassasadatarbiyalanayotganfarzandlarimizningota-onalarihamdajajjikichkintoybolajonlarimiztadbirimizgakurkbag‘ishladidesakmubolag‘abo‘lmaydi.

TadbirniochibberishuchuntashrifbuyurgantumanhokimiN.Abilovo‘zinitabriklarihamdafikrvaistaklariniushbumaxallaaxligabayonetib, albattakelajagimizavlodlaribo‘lmishjajjibolajonlarniushbumuassasabilanchinyurakdantabrikladi.

TadbirdavomidaOqdaryotumanmaktabgachata'limbo‘limimudiriB.Asrorovaso‘zgachiqibbugungikundamaktabgachata'limtizimigayurtimizdajudakattae'tiborberilayotganligibarchamizgama'lumligihamdatumanimizdadavlatmaktabgachata'limtashkilotlari, nodavlatoilaviymaktabgachata'limmuassasalari, davlat-xususiysherikchilikasosidagimaktabgachata'limmuassasalarito‘g‘risidaalohidatuxtalibo‘tdi. Bugungikundaushbubarchamuassasalarnimanashundaygo‘zalqilibyaratibkelayotganbino-inshoatlargaxissaqo‘shganlargaalohidaminnatdorchiliginibildirdi.

Tadbirdavomidaalbattataklifetilgantashkilotrahbarlari, faoloqsaqolvaota-onalaro‘zxursandchiiligidanminnadorchilikizhoretishdilar. Tadbiralbattabarchanixushnudetganxoldabundaymuassasalaryanadako‘prokochilishibo‘yichatakliflarbildirishdi.Kiritilgan vaqti: 03/08/2019 08:11;   Ko‘rilganligi: 472
 
Material manzili: https://oqdaryomtb.uz/oz/news/sohib/oqdaryotumanida-nargizanigoranomlinodavlatmaktabgachatalimmuassasasifaoliyatiniboshladi
Chop etilgan vaqti: 30/06/2022 18:53